Skip to content

3000+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi

मित्रांनो तुमच्यासाठी सादर करीत आहोत 3000 पेक्षा जास्त मराठी समानार्थी शब्द. तुम्ही कितेकदा इंटरनेटवर Samanarthi Shabd in Marathi असे शोधत असतात, तर या पोस्ट द्वारे तुमचे समाधान केले आहे. यामध्ये तुम्हाला अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ळ, ष, स, ह, क्ष, ज्ञ या पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द दिले आहेत.

समानार्थी शब्द म्हणजे काय? | What is Samanarthi Shabd in Marathi

जे शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिले, वाचले अथवा उच्चारले जातात, परंतु त्यांचा अर्थ सारखाच, एकसमान असतो, अशा सर्व शब्दांना ‘समानार्थी शब्द’ असे म्हणतात.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd Marathi

 • अक्राळविक्राळ – भेसूर, भयंकर, राक्षसी, उग्र
 • अग्नी – अनल, पावक, वन्ही, विस्तव, वैश्वानर
 • अचानक – अनपेक्षित, अकस्मात, एकाएकी
 • अर्जुन – पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
 • अनमान – हयगय, उपेक्षा, दुलर्क्ष, अनादर
 • अनाथ – पोरका
 • अनर्थ – संकट
 • अघटित – विलक्षण, चमत्कारिक, असंभाव्य
 • अभिनय – हावभाव, अंगविक्षेप
 • अघोर – भीतिदायक, भयंकर, वाईट
 • अनुक्रमणिका – यादी, सूची
 • अभिनव – नवीन, नूतन, अपूर्व
 • अभिप्रेत – अर्थ, हेतू, उद्देश
 • अमृत – पीयुष, सुधा, संजीवनी
 • अपघात – दुर्घटना 
 • अपराध – गुन्हा, दोष 
 • अपमान – मानभंग  
 • अपाय – इजा 
 • अपेक्षाभंग – हिरमोड
 • अपंग – व्यंग, लुळा, विकलांग, पांगळा
 • अमाप – पुष्कळ, विपुल, भरपूर
 • अडथळा – मनाई, मज्जाव, आडकाठी
 • अगत्य – अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर
 • अमित – असंख्य, अगणित, अमर्याद, अपार
 • अभिवादन – नमस्कार, वंदन, प्रणाम
 • अभिनंदन – गौरव
 • अभिमान – गर्व
 • अभिनेता – नट
 • अभ्यास – सराव
 • अरण्य – वन, कानन, विपिन, जंगल
 • अवघड – कठीण, विकट, दुर्घट
 •  अवकाश – अवधी, समय, वेळ, काल
 • अवचित – एकदम
 • अवर्षण – दुष्काळ 
 • अविरत – सतत, अखंड 
 • अडचण – समस्या
 • अश्व – घोडा, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वारू, वाजी
 • अही – सर्प, साप, भुजंग, व्याल, तक्षक
 • अशुभ – वाईट, अमंगल
 • असामी – इसम, व्यक्ती, माणूस
 • अस्त – अंतर्धान, लोप, शेवट
 • अग्नी – आग 
 • अचल – शांत, स्थिर 
 • अचंबा – आश्चर्य, नवल 
 • अतिथी – पाहुणा 
 • अत्याचार – अन्याय 
 • अश्रू – आसू
 • अशक्त – रोडका, दुर्बल, क्षीण
 • अंबर – वस्त्र
 • अमृत – पीयूष  
 • अहंकार – गर्व  
 • अहंकार – गर्व, ताठा, घमेंड
 • अस्थिर – चंचल, क्षणिक
 • अनुकरण – नक्कल, माकडचेष्टा
 • अंधार – तम, काळोख, तिमिर
 • अकटी – आगटी

आ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ओबडधोबड – बेढव, बेडौल, खरबरीत, रांगडे
 • ओटा – नाला, प्रवाह
 • ओझे – भार, बोजा, वजन, जबाबदारी, काळजी
 • ओंड – लोंगर, टरफल, खोल
 • ओढाळ – अनिर्बध, उनाड, भटक्या
 • ओढी – सवय, माया, लळा, कल
 • ओढा – झरा, नाला  
 • ओळख – परिचय  
 • औरवळ – अवखळ, खोडकर
 • औस – अमवास्या, अवस
 • औक्ष – आयुष्य, जीवित
 • औक्षण – ओवाळणे
 • अंक – आकडा
 • अंत – शेवट, मरण, मृत्यू, अखेर
 • अंतरिक्ष – अवकाश
 • अंग – शरीर, तनू, काया
 • अंगण – आवार  
 • अंगार – निखारा  
 • अंगारा – विस्तव, निवास, इंगळ, भस्म
 • अंघोळ – स्नान
 • अंधार – काळोख, तम, तिमिर
 • अंधुक – पुसट, अस्पष्ट, मंद
 • आई – माता, माय, जननी, माऊली, जन्मदात्री
 • आकाश – गगन, नभ, अंबर, आभाळ, व्योम, अंतराळ
 • आधी – अगोदर, प्रथम
 • आकांत – आक्रंद, आक्रोश
 • आठवण – स्मरण, स्मृती
 • आठवडा – सप्ताह
 • आजार – रोग, पीडा, व्याधी
 • आजारी – पीडित, रोगी
 • आयुष्य – जीवन, हयात
 • आनंद – संतोष, मोद, हर्ष, तोष, प्रमोद
 • आरंभ – प्रारंभ, सुरूवात, आदि, आदी
 • आकर्षण – मोह, ओढ, पाश
 • आवाज – नाद, निनाद, रव
 • आवश्यकता – गरज, जरूरी 
 • आवड – होस
 • आग्रह – हट्ट, अट्टहास, हेका
 • आक्रमण – हल्ला, चढाई, स्वारी, मोहीम
 • आवाहन – विनंती, बोलवणे, आमंत्रण
 • आश्चर्य – नवल, विस्मय, अचंबा
 • आहार – खाणे, भोजन, अन्न

इ पासुन सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • इंद्र – सुरेंद्र, देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्त्राक्ष
 • इशारा – सूचना, स्वूण
 • इन्कार – नापसंती, नाकबूली, निषेध
 • इतराज – नाखूष, रुष्ट, नाराज, अप्रसन्न
 • इतमाम – सरंजाम, थाट, व्यवस्था, लवाजमा
 • इमानी – प्रामाणिक, नेक, एकनिष्ठ
 • इन्साफ – न्याय, निर्णय

उ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • उत्पन्न – मिळकत, प्राप्ती
 • उपासना – भक्ती, पूजा, आराधना, सेवा
 • उत्साह – आवेश
 • उसंत – फुरसत, विसावा, विश्रांती, आराम
 • उषा – उषःकाल, पहाट, अरुणोदय, प्रातःकाल, प्रभात, सकाळ
 • उणीव – कमतरता, दोष, न्यूनता
 • उपहास – चेष्टा, थट्टा, मस्करी
 • उभा – सरळ, वडा
 • उमेद – हिंमत, धैर्य, उत्साह
 • उद्दाम – उद्धट, उर्मट, असभ्य
 • उत्सुक – उत्कांठित, आसक्ती, आतुर, अधीर

ऋ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

ऋषी – मुनी, साधू, वली, बैरागी, संन्यासी, तापसी, संत, तपस्वी

ऋण – कर्ज, उपकार, रीण

ए पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • एकटा – एकाकी, एकला
 • एकमोडी – एककल्ली, एकमार्गी
 • एकवार – एकडा, एकवेळ
 • एकाएकी – एकदम, अपचित
 • एकाग्र – एकतान, एकचित्त, स्थिर
 • एहसान – उपकार, दया, कृपा
 • ऐक्य – एकी, मिलाफ, सूट, एकत्व, एकोपा
 • ऐदी – आळशी, मंद, सुस्त, जड
 • ऐट – नखरा, डौल, ताठा, मिजास, दिमाख, रुबाब
 • ऐषआराम – स्वस्थता, चैन, सुखोपभोग, सुख
 • ऐच्छिक – इच्छिलेले, इष्ट
 • ऐसपैस – विस्तीर्ण, प्रशस्त, अमर्याद

क पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • कथा – गोष्ट, हकीकत, हकीगत
 • कपाळ – ललाट, भाल, निढळ, निटिल
 • कबूल – मान्य, संमत, पसंत, अभिमत
 • कमळ – पंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी
 • कन्या – मुलगी, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, लेक
 • कल्याण – हित, कुशल, क्षेम
 • करार – वचन, ठराव, कबुली
 • करमणूक – मनोरंजन
 • कठोर – निर्दयी, निष्ठूर
 • कच – माघार, अडचण, संकट, अरिष्ट
 • कवच – आच्छादन, आवरण, टरफल
 • कविता – काव्य, पद्य
 • कष्ट – श्रम, मेहनत
 • कळस – शिखर, टोक, घुमट, कलश
 • कसूर – कुचराई, चूक, न्यूनता, दोष
 • कज्जा – खटला, भांडण, लढाई, तंटा, वैर
 • कणव – दया, माया, कृपा, कीव, करूणा
 • कपडा – वस्त्र, वसन, पट, अंबर
 • कपट – लबाडी, खोटेपणा, कावा, डाव, डावपेच
 • कबूल – संमत, मान्य, पसंत, मंजूर, अनुकूल
 • करडा – कठोर, कडक, निष्ठूर, निर्दय
 • करणी – कृती, कृत्य, क्रिया
 • कटी – कंबर
 • कठीण – अवघड, बिकट
 • कसरत – व्यायाम, सराव, सवय, मेहनत
 • कलागत – भांडण, वैर, कळ, लावालावी
 • कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव
 • काळजी – चिंता, विवंचना, फिकीर, पर्वा, तमा
 • कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
 • कनक – सोने
 • कंजूष – कृपण
 • काम – कार्य, कर्तव्य, कृत्य
 • कावळा – काक, एकास, वायस
 • कारस्थान – कट, स्वल, गुप्त, मसलत
 • कार्य – काम 
 • कारागृह – कैदखाना, तुरुंग
 • काठ – किनारा, तीर, तट
 • काळ – समय, वेळ, अवधी
 • कान – श्रवण
 • कावळा – काक
 • काष्ठ – लाकूड
 • किनारा – काठ, तीर
 • किरण – कर, अंशु, रश्मी
 • किरकोळ – अशला, रोडका, बारीक, हडकुळा
 • किल्ला – तट, गड, दुर्ग, कोट
 • किमया – जादू  
 • किंमत – मोल, भाव, मुल्य, दर
 • कीर्ती – लौकिक, प्रसिद्धी, ख्याती
 • कीड – खोटे, वाईट, कीटक, गंज
 • कील – मेख, खिळा, अडसर, पाचर
 • कीव – दया, कृपा, करूणा
 • कुतूहल – उत्सुकता
 • कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान
 • कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी, निंदा, उपहास
 • कुटुंब – परिवार
 • कुत्रा – श्वान
 • कुभांड – आळ, कट, कारस्थान, लबाडी
 • कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा, टवाळकी
 • कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान, चतुर
 • केश – केस, लव, रोम, बाल
 • कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू, सुंदर
 • कोंडा – भुगा, भूय, चुरा, तूस
 • कोंभ – अंकुर, मोड, खांब, कोंब
 • क्रम – अनुक्रम, रांग, ओळ, पद्धती
 • कृपण – चिकू, कंजूष, चिक्कू, कडू
 • कल्पना – युक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल
 • कथा – गोष्ट, हकीकत, हकीगत
 • कपाळ – ललाट, भाल, निढळ, निटिल
 • कबूल – मान्य, संमत, पसंत, अभिमत
 • कमळ – पंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी
 • कन्या – मुलगी, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, लेक
 • कल्याण – हित, कुशल, क्षेम
 • करार – वचन, ठराव, कबुली
 • करमणूक – मनोरंजन
 • कठोर – निर्दयी, निष्ठूर
 • कच – माघार, अडचण, संकट, अरिष्ट
 • कवच – आच्छादन, आवरण, टरफल
 • कविता – काव्य, पद्य
 • कष्ट – श्रम, मेहनत
 • कळस – शिखर, टोक, घुमट, कलश
 • कसूर – कुचराई, चूक, न्यूनता, दोष
 • कज्जा – खटला, भांडण, लढाई, तंटा, वैर
 • कणव – दया, माया, कृपा, कीव, करूणा
 • कपडा – वस्त्र, वसन, पट, अंबर
 • कपट – लबाडी, खोटेपणा, कावा, डाव, डावपेच
 • कबूल – संमत, मान्य, पसंत, मंजूर, अनुकूल
 • करडा – कठोर, कडक, निष्ठूर, निर्दय
 • करणी – कृती, कृत्य, क्रिया
 • कटी – कंबर
 • कठीण – अवघड, बिकट
 • कसरत – व्यायाम, सराव, सवय, मेहनत
 • कलागत – भांडण, वैर, कळ, लावालावी
 • कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव
 • काळजी – चिंता, विवंचना, फिकीर, पर्वा, तमा
 • कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
 • कनक – सोने
 • कंजूष – कृपण
 • काम – कार्य, कर्तव्य, कृत्य
 • कावळा – काक, एकास, वायस
 • कारस्थान – कट, स्वल, गुप्त, मसलत
 • कार्य – काम 
 • कारागृह – कैदखाना, तुरुंग
 • काठ – किनारा, तीर, तट
 • काळ – समय, वेळ, अवधी
 • कान – श्रवण
 • कावळा – काक
 • काष्ठ – लाकूड
 • किनारा – काठ, तीर
 • किरण – कर, अंशु, रश्मी
 • किरकोळ – अशला, रोडका, बारीक, हडकुळा
 • किल्ला – तट, गड, दुर्ग, कोट
 • किमया – जादू  
 • किंमत – मोल, भाव, मुल्य, दर
 • कीर्ती – लौकिक, प्रसिद्धी, ख्याती
 • कीड – खोटे, वाईट, कीटक, गंज
 • कील – मेख, खिळा, अडसर, पाचर
 • कीव – दया, कृपा, करूणा
 • कुतूहल – उत्सुकता
 • कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान
 • कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी, निंदा, उपहास
 • कुटुंब – परिवार
 • कुत्रा – श्वान
 • कुभांड – आळ, कट, कारस्थान, लबाडी
 • कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा, टवाळकी
 • कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान, चतुर
 • केश – केस, लव, रोम, बाल
 • कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू, सुंदर
 • कोंडा – भुगा, भूय, चुरा, तूस
 • कोंभ – अंकुर, मोड, खांब, कोंब
 • क्रम – अनुक्रम, रांग, ओळ, पद्धती
 • कृपण – चिकू, कंजूष, चिक्कू, कडू
 • कल्पना – युक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल

ख पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • खग – पक्षी, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
 • खरा – सच्चा, प्रामाणिक, सरळ, विश्वास
 • खबर – बातमी, वार्ता, संदेश, माहिती
 • खलाशी – नावाडी, नाखवा, खारवा, कोळी
 • खरमरीत – प्रखर, खणखणी, तीक्षण, सडेतोड
 • खट्याळ – खोडकर, द्वाड, उनाड, हुड, उपद्व्यापी
 • खटारा – बैलगाडी, धूड, छकडा
 • खटका – भांडण, वाद, झगडा, तंटा, कलह
 • खजीटर – शरमिंदा, लज्जित, शरमलेला, ओशाळा
 • खचित – निश्चित, खात्री, रखरोखर
 • खुषी – संतोष, तोष, समाधान, आनंद, प्रसन्नता
 • खुळा – मूर्ख, वेडा, अक्कलशून्य, बावळा
 • खुळचट – पुळचट, नेभळा, भित्रा
 • खूप – पुष्कळ, भरपूर, विपुल
 • खेद – वैषम्य, विषाद, दुःख
 • खेडे – ग्राम, गाव
 • खेडूत – गावकरी, ग्रामस्थ
 • खेड – ग्रंथ, अध्याय, व्यत्यय, अडथळा
 • खेत – खेद, खिन्नता, हुरहुर
 • खंदा – साहसी, धाडसी, सामर्थ्यवान
 • खंक – दीन, दरिद्री, द्रव्यहीन, निर्धन

ग पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 •  गणपती – गजानन, एकदंत, गणेश, गौरीनंदन, विघ्नहर्ता, गौरीसुत, विनायक, वक्रतुंड
 • गरज – जरूरी, आवश्यकता, निकड, अडचण
 • गरम – उष्ण, उबदार, तप्त
 • गरूड – खगेंद्र, विजराज, वैनतेय
 • गरीब – दीन, लाचार, पामर, दुबळा
 • गडप – अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट
 • गबाळा – अजागळ, बावळट, मूर्ख, बावळा
 • गस्त – पहारा, रखवाली, रावण
 • गयावया – काकुळती, करूणा, विनवणी, याचना
 • गदारोळ – गोंधळ, ओरड, खटाटोप, दंगा, हुल्लड
 • गाय – धेनू, गो, गोमाता
 • गार – थंड, शीतल, शीत
 • गाथा – कविता, आर्या, काव्य
 • गिरी – पर्वत, डोंगर, अचल
 • गुच्छ – झुबका, घोस, तुरा
 • गुद्दा – बुक्का, ठोसा, रट्टा
 • गोत – गोत्र, वंश, पिढी, कूळ
 • गोळ – मधुर
 • गोषवारा – सारांश, संक्षेप, तात्पर्य
 • ग्रह – कल्पना, समजूत, भावना
 • गोपाळ – कन्हैया, कृष्ण, मोहन, मुरलीधर, गोविंद, गिरीधर

घ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • घत – मेघ, ढग, जलह, पयोधर
 • घर – गृह, सदन, निवास, भवन, गेह, आलय, निकेतन, धाम
 • घरटे – खोपा
 • घडी – दुमड, संच, बस्तान, रचना
 • घडामोड – खटाटोप, उलथापालथ, फेरफार, व्यवहार
 • घागर – घडा, मडके
 • घाव – प्रहार, वार, आघात, तडाखा
 • घाई – गडबड, त्वरा, तातडी, जलदी
 • घाट – आकार, घडण, रचना, ठेवण
 • घास – कवळ, ग्रास
 • घास – गवत, तृण, चारा, शब्प
 • घान – संहार, नाश, विध्वंस, वध
 • घेर – वर्तुळ, परिसर, परीध, लेढा
 • घोडा – अश्व, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वाजी, वारु

च पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • चपल – चलाख, वेगवान, तल्लख, हुशार
 • चंद्र – शशी, सोम, निशानाथ, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, निशापति, इंदू
 • चंचल – उतावळा, स्वैर, अधीर, उच्छृखल
 • चव – स्वाद, आस्वाद, रूची
 • चरण – पाय, पाऊल
 • चरितार्थ – उदरनिर्वाह
 • चप – गप्प, शांत, चूप, चीप, स्तब्ध
 • चकणा – तिरळा, काणा, तिरपा, तिरवा
 • चबुतरा – चौथरा, कट्टा, उंचवटा, ओटा
 • चटकन – झपाझप, झरझर, त्वरीत, चटदिशी, झटपट
 • चट्टा – व्रण, डाग, वण
 • चप्पल – वहाणा, जोडा, पायताण, पायतण, पादत्राण
 • चाक – चक्र
 • चाकर – नोकर, सेवक, गडी, दास, गुलाम
 • चाचणी – परीक्षा, तपासणी, पारख
 • चाणाक्ष – हुशार, चतुर, धूर्त, चलाख, चालाख
 • चांदी – रूपे
 • चांदणे – कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका
 • चिमुकले – लहान, छोटे, सान
 • चिळकांडी – पिचकारी, चिरकांडी, चिपनळी
 • चिलट – डास, मशक, मच्छर
 • चिवट – चिकट, वातड, चामट
 • चिळस – किळस, तिटकारा, वीट, तिरस्कार
 • चिल्लापिल्ली – मुलेबाळे, पोरे, कच्चीबच्ची, बालबच्ची
 • चुटपुट – काळजी, तळमळ, खुरस्तुर, चडफड, हुरहुर
 • चूर – गर्क, मग्न, गुंग, तल्लीन
 • चेहरा – चर्या, मुद्रा, तोंडावळा, रूप, मुख
 • चेपणे – दाबणे, पिळणे, आवळणे
 • चौकशी – विचारपूस
 • चौचाल – लहरी, भटक्या, भणंग, स्वच्छंदी
 • चंगळ – मुबलक, विपुल, विपुलता, पुष्कळ
 • चांगले – सुंदर, सभ्य, मनोहर
 • चिंता – काळजी, विवंचना, फिकीर

छ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • छंद – नाद, आवड, शोक
 •  छान – सुरेख, सुंदर, उत्तम
 • छेदणे – कापणे, तोडणे, चिरणे, छाटणे

ज पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • जन – लोक, माणसे
 • जय – विजय, यश, सफल, सिद्धी, यशस्वी
 • जड – मंद, आळशी, मूर्ख
 • जरठ – वृद्ध, म्हातारा, जीर्ण
 • जलद – शीघ्र, लवकर, ताबडतोब, त्वरेने
 • जवळ – तिकट, नजीक, समीप, संनिध, सानिध्य
 • जहर – विष, विख, गर
 • जरब – दरारा, दहरात, वचक, धाक
 • जमीन – भू, भूमी, धरणी, भुई, धरित्री, धरा, धरती
 • जल – नीर, पाणी, जीवन, अंबू, पय, सलील, तोय, उदक, वारी
 • जागा – स्थळ, स्थान, ठिकाण
 • जाहीर – प्रसिद्ध, प्रगट, सर्वश्रुत
 • जवाहीर – सोने, अलंकार, जडजवाहीर, रत्ने, आभरण
 • जाड – लठ्ठ, स्थूल, दांडगा, धष्टपुष्ट
 • जादू – इंद्रजाल, मंत्रतंत्र, मंत्रविद्या
 • जिद्द – हट्ट, आग्रह, दुराग्रह, हेका
 • जिणे – जीवन, आयुष्य, जीवीत, अस्तित्व
 • जिगर – जिवलग, जीवश्चकंठश्च, प्यारा, प्रिय
 • जुना – प्राचीन, जीर्ण, पुरातन
 • जुलूम – अन्याय, छळ, जबरदस्ती
 • जोखीम – हमी, जबाबदारी, धोका
 • जोतिष्य – भविष्य, जातक, कुंडली, भाकीत

झ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • झकपक – झगमग, चकाळी, चमक, झळक
 • झपाझप – झटपट, लवकर, जलद, झरझर
 • झगडा – भांडण, वाद, तंटा, कलह, संघर्ष,
 • झुंज झरणे – वाहणे, पाझरणे, झिरपणे
 • झडती – तपासणी, तपास, शोध
 • झरोका – गवाक्ष, जाळी, झरूका
 • झाड – वृक्ष, तरू, वनस्पती, द्रुम, झुडूप
 • झीट – मुच्र्छा, घेरी, भोवळ
 • झुंबड – गर्दी, जमाव, दाटी
 • झेंडा – निशाण, पताका, ध्वज
 • झोप – निद्रा, शयन, नीज
 • झोकणे – कलणे, वाकणे, झुकणे
 • झंझावात – तुफान, वावटळ, वादळ

ट पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • टवटवीत – सतेज, प्रफुल्लित, ताजा, तेजस्वी
 • टणक – कणखर, मजबूत, बळकट
 • टकळी – वटवट, बडबड, रडारड
 • टापू – प्रांत, प्रदेश, टप्पा
 • टाहो – आक्रोश, हंबरडा
 • टोलेगंज – भव्य, अजस्त्र, प्रचंड
 • टंगळमंगळ – टाळाटाळ, दिरंगाई, हयगय
 • टाकाऊ – निरुपयोगी, कुचकामी, गुणहीन, व्यर्थ

ठ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ठग – लुच्चा, फसवा, लुटारु, भामटा
 • ठळक – जाड, स्पष्ट, मोठा, भरीव
 • ठाम – निश्चित, दृढ, बिनचूक, खचित, निर्विवाद
 • ठाव – तळ, बुड, खोली
 • ठीक – बरोबर, उचित, योग्य, सम्पर्क
 • ठेका – आवाज, ताल, ताळ
 • ठेव – संचय, निधी, साठा
 • ठोसा – धपाटा, रपाटा, तडाखा

ड पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • डाकू – चोर, दरोडेखोर, लुटारू
 • डोळा – नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष, चक्षु
 • डोके – शीर, मस्तक, शीर्ष, कपाळ, माथा, मूर्धा
 • डौल – दिमाख, ऐट, रुबाब

ढ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ढवळाढवळ – लुडबूड, उलाढाल, गोंधळ
 • ढग – मेघ, घन, जलन, अंबुद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद
 • ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ
 • ढोर – गुरे, जनावरे (गाय, बैल, म्हैस, रेडा, इ.)
 • ढोंग – सोंग, पाखंड, लबाडी
 • ढेकूण – मत्कुण, खटमल
 • ढवळाढवळ – लुडबूड, उलाढाल, गोंधळ
 • ढग – मेघ, घन, जलन, अंबुद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद
 • ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ
 • ढोर – गुरे, जनावरे (गाय, बैल, म्हैस, रेडा, इ.)
 • ढोंग – सोंग, पाखंड, लबाडी
 • ढेकूण – मत्कुण, खटमल

त पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • तलवार – खडग, समशेर
 • तसवीर – छबी, प्रतिमा, चित्र, तसवीर
 • तपास – चौकशी, शोध, तलास, विचारपूस
 • तफावत – फरक, अंतर
 • तलाव – तटाक, तडाग, कासार
 • तर्‍हा – रीत, पद्धती, मार्ग
 • तकवा – बळ, जोर, शक्ती, ताकद
 • तकलादी – बनावट, नकली, तकलुबी
 • तक्ता – नकाशा, कोष्टक
 • तख्त – सिंहासन, आसन, गादी, तक्त
 • तगडा – सशक्त, बळकट, धिप्पाड, धट्टाकट्टा
 • तज्ञ – माहितगार, जाणता, पंडित, कुशल
 • तड – शेवट, अखेर
 • तड – अडचण, तंगी
 • तडक – नेट, जोर, आवेग, वेग, गती
 • तडजोड – समेट, सलोखा
 • तडफ – उत्साह, चपलता, चलाखी
 • तडा – भेग, चीर, फट
 • तन – शरीर, देह, अंग, काया, तनू
 • तृप्त – संतुष्ट, समाधानी, सुखी
 • तृप्ती – समाधान, संतोष, प्रसन्नता, तोष
 • तृषा – तहान, तृष्णा, इच्छा
 • तप – ध्यान, मनन, आचरण
 • तरतूद – व्यवस्था, सिद्धता, योजना
 • तरबेज – निष्णात, कुशल, वाकबगार, पारंगत, निपूण
 • तंतु – धागा, दोरा, सूत, सूत्र
 • तारू – नौका, नाव, जहाज, गलबन
 • तारीफ – वाहवा, स्तुती, प्रशंसा, वाखाणणी
 • ताडा – मेळ, ताळा, जुळणी
 • तारांबळ – धांदल, घाई
 • ताकीद – समज, हुकूम, जरब, जबर, दरारा
 • तारूण्य – यौवन, जवानी, तरूणपणा
 • तालेवार – श्रीमंत, धनिक
 • तिरसट – त्रासिक, चिडखोर, तुसडा, चिडका
 • तिरपीट – त्रेधा, धांदल, तारांबळ, घाई
 • तीव्र – प्रखर, कडक, उग्र, भयंकर
 • तोटा – नुकसान, हानी
 • तोंड – मुरव, वदन, आनन, तुंड
 • तोरा – दिमाख, डौल, ऐट, नवरा

थ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • थट्टा – चेष्टा, मस्करी, विनोद
 • थंड – शीत, शीतल, गार
 • थंडी – गारठा, गारवा
 • थवा – समदाय, जमाव, गर्दी, चमू
 • थक्क – आश्चर्य, नवल, विस्मय, अचंबा
 • थकणे – दमणे, भागणे, श्रमणे, शिणणे
 • थांग – ठाव, पत्ता, माग, तळ
 • थाट – डामडौल, शोभा, थाटमाट
 • थाळा – ताट, पात्र, परात
 • थिटा – आखूड, अपुरा, अरूंद
 • थीर – शांत, स्तब्ध, सौम्य, निवांत
 • थेट – सरळ, नीट, बरोबर, योग्य
 • थोर – मोठा, श्रेष्ठ, पूज्य
 • थोडा – अल्प, किंचित, थोडका

द पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • दगड – धोंडा, शिळा, पाषाण, खडक, फत्तर, शिला
 • दंड – काठी, सोटा, छडी, दंडा
 • दृष्टी – नजर, नदर, दृष्ट
 • दागिना – आभूषण, अलंकार, आभरण
 • दार – दरवाजा, कवाड, ताटी, द्वार
 • दांत – दंत, रदन, विज (दोनदा जन्मलेला)
 • दाट – घन, घट्ट, निबिड, गर्द
 • दिवस – दिन, वार, वासर, अह
 • दिवा – दीप, दीपक
 • दुनिया – जग, पृथ्वी, इहलोक
 • दुर्ग – किल्ला, कोट, गढी
 • दूध – दुग्ध, पर, क्षीर
 • दुबळा – दुर्बल, सामर्थ्यहीन, अशक्त
 • दुर्दैव – दुर्भाग्य
 • दुर्दैवी – अभागी, दैवहीत, भाग्यहीत, दुर्भाग्यशाली
 • दुःखी – कष्टी, खिन्न, त्रस्त
 • देऊळ – मंदिर, देवालय, देवघर, राऊळ
 • देव – सुर, अमर, ईश्वर, भगवान, ईश, परमेश्वर, प्रभू, निर्जर
 • देखणी – सुंदर, रूपवती, सुरूप
 • देह – शरीर, तनू, तन, काया, वपु
 • दैन्य – हलाखी, गरिबी, हीनपणा
 • दैव – नशीब, भाग्य, प्रारब्ध, ललाट, तकदीर

ध पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • धनी – मालक, स्वामी, पती, हेतू
 • धन – संपत्ती, दौलत, द्रव्य, संपदा, पैसा, वित्त
 • धनिक – श्रीमंत, सावकार, धनवान, धनाड्य
 • धनुष्य – चाप, कोदंड, तिरकमठा, कमठा, धनू, कार्मुक
 • धंदा – व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उदीम
 • धिटाई – धैर्य, हिम्मत, धीटपणा, धाडस
 • धूळ – धुरळा, माती, रजःकण

न पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • नदी – सरिता, तटिनी, जलवाहिनी, तरंगिणी
 • नफा – फायदा
 • नव – नवीन, नूतन, नवे
 • नवरा – पती, कांत, भर्तार, धनी, वल्लम, नाथ
 • नमस्कार – वंदन, नमन, प्रणिपान, अभिवादन
 • नवीन – नूतन, नव
 • नृप – राजा, भूप, भूपती, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, लोकपाल, प्रजापती
 • नृत्य – नाच, नर्तन
 • नाचार – गरीब, कंगाल, दरिद्री, लाचार
 • नाजूक – कोमल, मुलायम, नरम
 • नायक – नेता, पुढारी, अग्रणी, म्होरक्या
 • नारळ – श्रीफळ, नारिकेल
 • नापास – अनुत्तीर्ण, अयशस्वी, अमान्य
 • निर्धार – निश्चय, सातरी, विश्वास
 • नाते – रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग
 • निकड – लकडा, तगादा, हव्यास
 • निखालस – स्पष्ट, साफ, निश्चित
 • नित्य – नेहमी, सतत, सदा, सदोदित
 • निधन – मृत्यू, अंत, मरण
 • निपुण – निष्णात, कुशल, प्रवीण
 • निबिड – दाट, गडद, घनदाट
 • निलाजरा – निर्लज्ज, बेशरम
 • निश्चय – निर्धार, निग्रह, दृढता
 • निमंत्रण – आमंत्रण, आवतण, बोलावणे
 • नुकसान – हानी, तोटा, खोट
 • नौबत – नगारा, डंका, प्रसिद्धी, कीर्ती

प पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया, कलम
 • पक्षी – विहग, खग, विज, विहंगम, पाखरू
 • पगडा – वर्चस्व, सत्ता, अधिकार
 • पणती – दिवली, दिवलाणी
 • पगार – वेतन, तनवा, मेहनताना
 • पथारी – अंथरूण, बिछाना, शेज, शय्या
 • पदवी – बिरूद, किताब, कीर्ती
 • पद्धत – चाल, रीत, आचार, रिवाज, प्रघात
 • परका – अपरिचित, अनोळखी
 • परंतु – पण, किंतु, शिवाय, लेकीन, लेकिन
 • परमार्थ – ब्रह्म, मोक्ष, ब्रह्मज्ञान
 • पर्वत – गिरी, अचल, शैल, नग, अद्री
 • परवानगी – संमती, मान्यता
 • पद – पाय, पाऊल, चरण, पाद
 • पद – श्लोक, काव्य
 • पराणी – आर, टोचणी
 • पंथ – मार्ग, रस्ता, वाट, पथ
 • पंक्ती – ओळ, रांग, पंगत
 • पंडीत – विद्वान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ
 • पृथ्वी – भू, धरती, भवनी, वसुंधरा, क्षिती, भूमी, मही
 • पराक्रम – शौर्य, विक्रम, प्रताप, बहादुरी
 • परिश्रम – कष्ट, महेनत, श्रम
 • प्रकाश – उजेड प्रताप – शौर्य, पराक्रम, विक्रम, बहादुरी
 • प्रबंध – व्यवस्था, तजवीज, उपाययोजना
 • प्रवीण – निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निष्णात, चतुर
 • प्रवासी – वाटसरू, पांथ, पांथस्थ
 • प्रचीती – अनुभव, पडताळा, प्रत्यय, यात्री
 • प्रबळ – बलवान, बलशाली, सामर्थ्यवान, शक्तीशाली, समर्थ
 • प्रचंड – विशाल, अजस्त्र, अवाढव्य, विस्तृत, महान
 • प्रसिद्ध – प्रख्यात, विख्यात, नामांकित, ख्यातनाम
 • प्रशंसा – स्तुती, वाखाणणी, शाबासकी, वाहवा
 • पान – पर्ण, पत्र, पल्लव
 • पाय – पद, चरण, पाद
 • पावन – पवित्र, निर्मळ, शुद्ध,
 • पाऊस – वर्षाव, पर्जन्य, वृष्टी
 • परितोषिक – बक्षीस, इनाम
 • पात्र – लायक, योग्य, भांडे, ताट
 • प्राण – जीव, आत्मा, श्वास
 • प्रारब्ध – देव, नशीब
 • प्रासाद – वाडा, महाल, राजवाडा, राजमंदिर, देऊळ
 • पुरूष – नर, मनुष्य, मर्द
 • पुष्प – फूल, कुसूम, सुमन, सुम
 • प्रेम – प्रीती, लोभ, अनुराग, ममता
 • पोपट – राघु, शुक, कीर, रावा

फ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • फट – भेग, चीर, तडा
 • फत्ते – जय, सरशी, यश, यशस्वी
 • फरक – अंतर, भेद, तफावत, भिन्नता
 • फजीत – लज्जित, विरमलेले, ओशाळलेले
 • फर्मान – हुकूम, आज्ञापत्र, राजपत्र, सनद
 • फडतूस – टाकाऊ, गचाळ, क्षुद्र
 • फायदा – नफा, लाभ, किफायत
 • फणकार – सपाटा, आघात, प्रहार, तडाखा
 • फिदा – रवूष, प्रसन्न, संतुष्ट
 • फुलोरा – बहर, मोहोर
 • फुकट – निरर्थक, व्यर्थ, फुका, मोफत
 • फुशारकी – बढाई, शेरसी, आत्मस्तुती
 • फूल – पुष्प, सुमन, कुसुम
 • फैसला – निकाल, निर्णय, निवाडा
 • फोल – निरर्थक, व्यर्थ, रिकामे, पोकळ, निष्फळ
 • फोड – गळू, उठाणू, बेड

ब पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • बळ – शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद, क्षमता
 • बहाणा – सोंग, ढोंग, मिष
 • बरोबर – सम, सारखा, समान, योग्य
 • बरदास्त – आदरसत्कार, पाहुणचार, निगा
 • बजरंग – हनुमान, पवनपुत्र, मारुती
 • बखर – बातमी, हकीकत, इतिहास, चरित्र
 • बटीक – मोलकरीण, दासी, कुणबीण
 • बडगा – सोहा, सोडगा, दंडुका
 • बहादूर – वीर, शूर, धाडसी, धीट
 • बरकत – भाग्य, सुदैव, लाभ
 • बरखास्त – समाप्त, विसर्जित, संपणे
 • बाप – पिता, जनक, जन्मदाता, वडील, तात
 • बाग – बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका
 • बातमी – वार्ता, संदेश, वृत्तांत, मजकूर, हकीकत, वृत्त
 • बालक – बाल, अर्भक, मूल
 • बारीक – बारका, सूक्ष्म, लहान
 • बाण – तीर, शर, सायक
 • ब्राह्मण – विप्र, विज
 • बुटका – गिड्डा, आरवूड, डेंगू, ठेंगणा, रसुजा
 • ब्रह्मदेव – ब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती, विरंची, विधी
 • बिगर – वाचून, खेरीज, शिवाय
 • बेडूक – मंडूक, बेडकी, बॅबॉ
 • बिकट – कठीण, अवघड, त्रासदायक
 • बंड – अराजक, गोंधळ, दंगा, गडबड
 • बंदी – मज्जाव, मनाई, प्रतिबंध, आडकाठी
 • बंधू – भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या, सहोदर
 • बंदोबस्त – व्यवस्था, तजवीज, प्रबंध
 • ब्रह्म – सत्तत्व, जगत्कारण, परब्रह्म

भ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • भरभराट – उत्कर्ष, प्रगती, चलती, विकास
 • भस्म – राव, रक्षा, विभूती
 • भक्कम – मजबूत, बळकट, टिकाऊ
 • भराभर – पटापट, झरझर, जलद, शीघ्र
 • भाऊ – बंधू, भ्राता
 • भांडण – तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघर्ष
 • भीती – घबराट, धास्ती, भय
 • भुंगा – भ्रमर, मूंग, अली, मधुप, मिलिंद, मधुकर, बंभर
 • भेद – फरक, अंतर, विभागणे, विभक्त

म पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • मजा – मौज, गंमत, करमणूक
 • मदत – साह्य, सहाय्य
 • मन – मानस, चित्त, अंतर, अंतःकरण
 • महती – महत्तव, थोरपणा, मोठेपणा
 • महा – महान, मोठा
 • महिना – मास
 • मगर – सुसर, नक्र
 • मच्छ – मासा, मत्स्य, मीन
 • मंगल – शुभ, पवित्र
 • मंजूर – कबूल, संमत, मान्य, पसंत
 • माकड – वानर, मर्कट, कपि, शाखामृग
 • माणूस – मनुष्य, मनुज, मानव, नर
 • मान्य – मंजूर, कबुल, संमत
 • माया – दया, कृपा, मायाळू, करूणा
 • मित्र – दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही, सखा
 • मुलगा – पुत्र, सुत, तनय, तनुज, आत्मज, नंदन
 • मुलगी – कला, सुता, तनया, नंदिनी, दुहिता, तनुजा
 • मेळ – संयोग, संगम, मीलन, मिलाफ
 • मोर – मयुर
 • मोसम – हंगाम, ऋतु, समय
 • मेंदू – मगज, बुद्धी, अक्कल

य पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • यश – जय, विजय, सुदैव
 • यत्न – प्रयत्न, खटपट, उद्योग, परिश्रम
 • यज्ञ – याग, मख, होम, धर्मकृत्य
 • यान – जात, वर्ण, भेद, वर्ग
 • यहसान – कृपा, उपकार
 • याद – स्मरण, आठवण, स्मरणार्थ
 • यातना – कष्ट, हाल, अपेष्टा
 • युद्ध – लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण
 • योध – वीर, लढवय्या, योद्धा
 • योग्य – लायक, रास्त, अनुरूप, उचित

र पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • रस्ता – मार्ग, वाट, पथ
 • रक्षण – बचाव, संरक्षण
 • रजक – धोबी, परीट
 • रजा – परवानगी, अनुमती, सम्मती
 • राग – क्रोध, त्वेष, कोप, संताप, रोष, क्षोभ
 • रात्र – रजनी, यामिनी, निशा, तमिस्रा, रात
 • रागीट – संतापी, कोपिष्ट, क्रोधी, तमासी
 • राक्षस – असुर, दैत्य, दानव
 • रम्य – सुंदर, सुरेख, रमणीय, मनोहर
 • रीण – कर्ज, ऋण
 • रौनक – सौंदर्य, शोभा

ल पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • लता – वेल, वल्लरी, लतिका, वेली
 • लघू – हलका, लहान, हस्व, क्षुल्लक, क्षुद्र
 • लज्जत – रूची, स्वाद, गोडी, खुमारी
 • लाचार – अगतिक, दीन, निरूपाय
 • लवण – मीठ, क्षार, रवार, खारट
 • लक्ष्मी – संपत्ती, वैभव, उत्कर्ष, श्री, रमा, इंदिरा, कमला, पदमा

व पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • वखार – कोठार, गोदाम
 • वकील – प्रतिनिधी, मुखत्यार
 • वय – उमर, वर्ष, साल
 • वर्दी – निरोप, बातमी, (लष्करी), पोषाख
 • वस्त्र – वसन, अंबर, पट, कपडा, कापड
 • वाघ – व्याघ्र, शार्दुल
 • वारा – वायू, वात, अनिल, मरूत, पवन, समीर, समीरण
 • वास – गंध, सुगंध, परिमल, परिमळ, सुवास
 • वास – सुगावा, खूण
 • वास्तव – खरे, प्रत्यक्ष, यथार्थ, सत्य
 • वाळू – रेती, रज, कंकर
 • वास्तपुस्त – चौकशी, विचारणा, विचारपूस
 • विघ्न – संकट, अडचण, प्रतिबंध, आपत्ती
 • विपुल – पुष्कळ, सूप, भरपूर
 • विशाल – मोठे, प्रचंड, विस्तृत
 • विकल्प – भेद, संशय, भ्रम
 • विष्णू – श्रीपती, केशव, अच्युत, नारायण, रमापती, रमेश, माधव, पद्मनाभ, पीतांबर
 • विहार – खेळणे, क्रीडा, सहल
 • विषाद – खेद, दुःख, निरूत्साह, निराशा
 • विजोड – विसंगत, विशोभित, बेडौल
 • विडंबन – उपहास, फजिती, टवाळी
 • विध्वंस – नाश, मोडतोड, संहार, नष्ट
 • विश्वास – भरवसा, खात्री, इमान
 • विनंती – प्रार्थना, विनवणी, आर्जव
 • विस्तीर्ण – विशाल, विस्तृत, अफाट
 • वीज – विद्युत, विद्युल्लता, चपला, चंचला, तडित, बिजली, सौदामिनी
 • वेडा – खुळा, मूर्ख
 • वेष – पोषाख, पेहराव, कपडे
 • वेदना – यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ, क्लेश, पीडा
 • वैभव – ऐश्वर्य, श्रीमंती, थाटमाट
 • व्याधी – रोग, आजार, संकट, आपत्ती, पीडा
 • वृद्धत्व – म्हातारपण, वार्धक्य
 • व्यवस्था – तयारी, योजना, प्रबंध, तजवीज

श पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • शक – शंका, संशय, संदेह
 • शस्त्र – हत्यार, आयुध
 • शंकर – महेश, महादेव, शिव, सांब, उमाकांत
 • शत्रू – अरि, रिपू, दुश्मन, वैरी
 • शहर – पूर, पुरी, नगर
 • शासन – सरकार, राज्यकारभार, राज्यसंस्था
 • शरम – लाज, लज्जा
 • शर्यत – स्पर्धा, चढाओढ
 • शागीर्द – शिष्य, विद्यार्थी, चेला, अनुयायी
 • शिकस्त – प्रयत्न, कमाल, पराकाष्टी
 • शिकस्त – पराजीत, पराभूत
 • शिक्षा – शासन, दंड, मार, सजा
 • शेसी – प्रौढी, बढाई, फुशारकी, ऐट
 • शेतकरी – कृष, कृषीक, कृषीवल, किसान
 • शेष – अनंत, वासुकी
 • श्लोक – पद्य, कविता

श्र पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • श्रद्धा – निष्ठा, आदर, विश्वास
 • श्रेष्ठ – उत्तम, उत्कृष्ट
 • श्रांत – दमलेला, थकलेला, कंटाळलेला, कष्टी

स पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • सकल – समस्त, सर्व, अखिल
 • संगत – साथ, सोबत, सहवास
 • संग्राम – युद्ध, समर, संगर, लढाई
 • संशय – शंका, संदेह, वहमा, वहीम
 • संमती – अनुमती, मान्यता, सहमत, होकार, रूकार
 • संपर्क – संबंध, सहवास, संसर्ग
 • सतत – नेहमी, सदा, सर्वदा, निरंतर, अविश्रांत
 • संग्रह – साठा, निधी, संचय
 • संपत्ती – धन, वित्त, संपदा, दौलत
 • समस्त – सकल, सर्व, संपूर्ण, सगळे
 • सत्कार – मान सन्मान, मानमरातब, आदरसत्कार
 • सशक्त – बलवान, नलिष्ठ
 • सरदार – उमराव, मानकरी, खवास
 • समीप – जवळ, निकट, नजीक
 • समुद्र – सागर, दर्या, सिंधू, रत्नाकर, अंबुधी, जलधी, नीरराशी, पयोधी, अर्णव, उदधी
 • संहार – नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश
 • सहयाद्री – सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यगिरी, सह्य
 • सफर – प्रवास, यात्रा
 • सराई – हंगाम, सुगी
 • सकल – समस्त, सर्व, अविल, निखिल
 • सावध – जागरूक, दक्ष, सावधान
 • साच – खरा, खरोखर, खराखुरा
 • साहस – धाडस, धारिष्ट
 • सामील- समाविष्ट, अंतर्भूत, प्रविष्ट
 • स्नान – आंधोळ, न्हाण, नहाण
 • स्वागत – आदरसत्कार, आदरातिथ्य
 • सिंह – मृगेश, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन
 • सीता – जानकी, वैदेही
 • सीमा – हद्द, मर्यादा
 • स्त्री – अबला, महिला, वनिता, ललना, नारी, भार्या
 • सुगंध – सुवास, परिमल
 • सुवासिनी – सौभाग्यवती, सवाष्ण, सुहाशीण
 • सुरेख – सुंदर, रम्य, मनोहर, रमणीय, ललित
 • सूर्य – रवि, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, सविता, अर्क, दिनमणी
 • सेनापती – सेनानी, सेनानायक
 • सेवा – चाकरी, नोकरी
 • स्नेह – मैत्री, मित्रत्व, प्रेम
 • स्वेत – पूल, सेतू, सांकव
 • सैनिक – शिपाई, जवान
 • सैन्य – फौज, लष्कर, सेना, कटक, चमू
 • सोने – सुवर्ण, कनक, कांचन, हेम, हिरण्य
 • सोमट – कोमट, कोंबट
 • सोबत – संगत, मैत्री
 • सोबती – सवंगडी, मित्र, स्नेही
 • सौख्य – सुरव, समाधान
 • साकर्य – सुलभता, सुकरपणा, सुकरता
 • सौदा – व्यापार, व्यवहार, देवघेव

ह पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • हक – अधिकार, मालकी, वारसा
 • हत्ती – गज, कुंजर, हस्ती, सारंग, वारण, नाग
 • हरिण – मृग, सारंग, कुरंग, काळवीट
 • हत्या – वध, खून, हिंसा
 • हयगय – हेळसांड, दुर्लक्ष, ढिलाई, दिरंगाई
 • हरळी – आरोळी, हाक, हाळी
 • हळ्यास – हाव, तीव्र इच्छा
 • हर्ष – आनंद, मोद, आमोद, उल्हास
 • हृदय – अंतर, अंतःकरण, मन
 • हात – कर, हस्त, पाणि, भुज, बाहू
 • हिकमत – युक्ती, चातुर्य, मसलत, कावा
 • हुरुप – उत्साह, हुशारी, जोम
 • हुरहुर – रूखरूख, चिंता, काळजी, चुटपुट
 • हेळसांड – सुस्ती, दिरंगाई, अळंटलं
 • हैबन – दहशत, दरारा, धास्ती
 • होडी – नाव, नौका, तर, तरी

क्ष पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • क्षय – नाश, हास, झीज
 • क्षुद्र – क्षुल्लक, उणेपणा, हलके
 • क्षोद – पूड, चूर्ण, भुकटी

ज्ञ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ज्ञान – बुद्धी, विद्या
 • ज्ञाता – सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान

आज काय शिकलो! | Samanarthi Shabd in Marathi

आज आपण मराठी समानार्थी शब्द (marathi samanarthi shabd) बघितले.

19 thoughts on “3000+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd in Marathi”

 1. फारच सुंदर समानार्थी शब्द संग्रह
  काव्य करण्यात उपयोगी संग्रह
  यमक साधण्यासाठी पर्यायी समानार्थी उपयोगी शब्द.
  मराठी भाषा प्रभावी करण्यासाठी उत्तम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Exit mobile version